Hình thái
Tohka HS
Hình thái
Tenka
Hình thái
Tinh Linh
Hình thái
Toàn Dạng
Hình thái
DEA
Hình Thái
Tohka HS
Hình Thái
Tenka
Hình Thái
Tinh Linh
Hình Thái
Toàn dạng
Hình Thái
DEA
tính
năng
08
Tháng 9
Tính năng mới
Thợ săn và thí luyện
chi tiết
tohk
yato
09
Tháng 9
tướng mới
Yatogami Tohka
chi tiết
quyết
đấu
22
Tháng 9
Vương Quốc
Quyết Đấu
chi tiết